Revize elektro

Proč provádět revize

Revize elektro provádíme především z důvodu kontroly bezpečnosti, funkčnosti a prevence při používaní elektrického zařízení nebo provozování elektroinstalace. Pravidelné provádění revizí elektro je doporučené normou, případě stanoveno zákonem, nařízením vlády nebo jiným právním předpisem.  Dále provádíme pravidelné revize z podnětu provozovatele elektrického zařízení (zaměstnavatel, pronajímatel), z důvodu požadavků pojišťovny, vnitřních předpisů firmy nebo z důvodu auditů ISO nebo nařízení jiných státních orgánů.

Revize si můžeme rozdělit na výchozí,pravidelné a mimořádné.

 • Výchozí revize –  je vždy povinná a je nutná při uvedení do elektrického zařízení nebo instalace do provozu. Je vyžadována při kolaudaci objektu, při novém připojení objektu k distribuční sítí, při uvedení elektrického zařízení do provozu.
 • Pravidelna revize –  je doporučena normou nebo pevně stanovena právním předpisem, nařízením vlády, zákonem nebo místním provozním předpisem v rámci organizace. Interval pravidelné revize závisí na typu provozovaného zařízení a jeho umístění v daném prostředí. Základní doporučené lhůty revizí jsou definovány normami. Tyto lhůty se v případě zvýšení bezpečnosti snížit, což může být nařízeno místním předpisem, jiným právním předpisem, protokolem o určení vnějších vlivů nebo určeno v předchozí revizi.
 • Mimořádná revize – bývá prováděna mimo interval pravidelné revize, většinou při opravě, změně zařízení, havárie nebo na požadavek provozovatele.

Pravidelné revize je nutné provádět především v těchto případech (výtah z právních předpisů a norem):

 • Pokud provozujeme zařízení, které může při poruše ohrozit lidský život nebo škodu na majetku
 • Pokud máme zaměstnance a využívají elektrické zařízení k pracovní činnosti
 • Pokud máme provozovnu, kancelářské a obchodní prostory a zákazník navštěvuje tyto prostory
 • Pokud poskytujeme služby dalším osobám v provozovně nebo pomocí přístrojů
 • Pokud provozujeme stroje, výrobní linku
 • Pokud provádíme stavbu
 • Pokud provozujeme zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu
 • Pokud provozujeme zdravotnické zařízení
 • Pokud provozujeme zařízení typu škola, muzeum, sportovní areály, obchodní centra a jiné prostory s větším počtem osob
 • Pokud firma je auditovaná ISO 9001
 • Pokud je stanoveno v místním bezpečnostním předpise, požárních předpisech a jiných právních dokumentech
 • Ve všech ostatních případech, kdy je revize nařízena jiným dokumentem z důvodu vlivu prostředí ve kterém je instalace nebo zařízení provozováno. (voda, hořlavé látky, teplota, vibrace, zvýšené mech. namáhání.)
 • Pokud pojišťovna vyžaduje pravidelné revize a má stanoveno ve výlukách z pojištění, že neprovádění revizí může mít vliv na pojistného plnění nebo krácení plnění.
 • Z preventivních a bezpečnostních důvodů

Rozdělení revizí z pohledu norem:

 • Revize z pohledu oblasti elektro můžeme rozdělit do následujících oblastí:
 • Revize elektroinstalací
 • Revize elektroinstalací v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Revize hromosvodů
 • Revize hromosvodů s prostředí nebezpečím výbuchu
 • Revize na vysokém napětí a transformátorů
 • Revize zdravotnických prostor
 • Revize strojů
 • Revize nářadí a spotřebičů
 • Revize svařovacích zařízení

Legislativa
Legislativa, která stanovuje provádění revizí je:

 • Norma ČSN 33 1500 včetně změn Z1-Z4
 • Norma ČSN 33 2000-6
 • Nařízení vlády č.101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. – Se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – Zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Vyhláška č. 174/1968 Sb. – O státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. – Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních
 • Vyhláška č. 268-2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník
 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
 • Zákon č. 22/1997 Sb. – O technických požadavcích na výrobky
 • Zákon č. 458/2000 Sb. – Energeticky zákon

Kdo může provádět revize
Revize může provádět jen revizní technik elektro s příslušným osvědčením. Toto osvědčení vydává TIČR – Technická inspekce České Republiky v rozsahu znalostí, kvalifikace, praxe a vzdělání revizního technika. Rozsah osvěčení je definován vyhláškou 50/1978 Sb. a zákonem č. 174/1968 Sb.

Máme 4 základní rozsahy osvědčení revizních techniků elektro v oblasti bez nebezpečí výbuchu:

E1A – Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
E2A – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
E3A – Zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
E4A – oprávnění pro provádění revizí nářadí a spotřebičů, EZS/PZTS – zabezpečovacích zařízení, EPS – požárních signalizací

Pokud revizní má dostatečnou kvalifikaci, praxi a znalosti může revizní technik provádět revize v prostředí s nebezpečím výbuchu a osvědčení jsou doplněna o písmeno B. Jednotlivé rozsahy osvědčení jsou označeny E1B, E2B, E3B, E4B.

Za prostředí s nebezpečím výbuchu jsou považovány: výměníkové stanice plynu, čerpací stanice PHM a LPG, kotelny většího výkonu, některé sklady ropných a chemických látek, prostředí s výbušným prachem a ostatní prostory s určením vnějšího vlivu B3N2, B3N3.

Firma nebo OSVČ, která provádí revize musí mít vydané oprávnění na IČO společnosti od Technické inspekce ČR v rozsahu revize a prostoru, kde revizi provádí.  Dále by měla firma mít vydáno živnostenské oprávnění – řemeslná živnost: Montáž, opravy a revize elektrických zařízení.